خانه اخبار ویژه خاتمی دوباره تکرار کرد؛ پزشكيان چه واکنشی نشان داد؟ + فیلم