خانه اخبار ویژه خارج‌کردن تومور ۱۱ کیلویی از شکم بیمار شیرازی