خانه اخبار ویژه خانم خزعلی، سینما دستگاه بستنی‌سازی نیست