خانه اخبار ویژه خانم خزعلی ، سینما دستگاه بستنی سازی نیست