خانه اخبار ویژه خانم دکتر با چند رأی در بهارستان ماندگار شد؟!