خانه اخبار ویژه خاورمیانه؛ صحنه آزمایش اراده ایران و آمریکا