خانه اخبار ویژه خبر بد برای پرسپولیس پیش از بازی با آلومینیوم