خانه اخبار استانی خبر شهرداری بوشهر برای ساکنان بافت های فرسوده