خانه اخبار استانی خرماپزان در بوشهر/ دمای ۵۱ درجه‌ ثبت شد