خانه اخبار ویژه خشم شدید درویش از نامه پرسپولیسی‌ها