خانه اخبار استانی خطر پشه آئدس؛ سفر به این استان‌ها را لغو کنید