خانه اخبار ویژه خوابیدن با دهان باز نشانه این بیماری است