خانه اخبار ویژه خیری که از عادل فردوسی‌پور به احمدزیدآبادی رسید