خانه اخبار ویژه خیز مجیدی برای اولین جام قهرمانی در امارات