خانه اخبار ویژه دانشمندان دارویی کشف کردند که به اندازه تمرین سنگین برای بدن مفید است