خانه اخبار استانی دانشگاه خلیج فارس در بین سبزترین موسسات جهان قرار گرفت