خانه اخبار ویژه دختر خوش شانس، شهاب حسینی را به موقع شکار کرد