خانه اخبار استانی درمانگاه تامین اجتماعی جم دوشیفته می‌شود