خانه اخبار ویژه درگیری مرزی طالبان و پاکستان با پنج کشته