خانه اخبار استانی دریافت ۹۶ میلیارد تومان زکات در استان بوشهر