خانه اخبار ویژه در اینجا روشن کردن چراغ‌ها هنگام سحری ممنوع است!