خانه اخبار ویژه در دانشگاه و مدارس، خالص سازی در حال اجراست