خانه اخبار ویژه در فاصله بین این دو عکس، نرخ دلار دو برابر شد