خانه اخبار استانی دستور قضایی برای توقف واگذاری اراضی شهرهای شیلاتی تنگستان