خانه اخبار ویژه دستیار رئیس جمهور: فیلترینگ با روح بشر در تضاد است