خانه اخبار ویژه “دعا کنیم این دولت همچنان باشد، تا قیمت ارز بالاتر نرود!”