خانه اخبار استانی دعوت از دو دشتستانی به اردوی تیم ملی ساحلی