خانه اخبار مهم دلیل استقبال سرد از نهضت ملی مسکن در بوشهر چیست؟