خانه اخبار استانی دمای ۷ شهرستان بوشهر به زیر ۱۰ درجه رسید