خانه اخبار استانی دهکده قرآنی چارک، میزبان ویژه برنامه «محفل»