خانه اخبار ویژه روزنامه اطلاعات: دولت، از شرایط اقتصاددی کشور، نقاشی گل و بلبل به مردم نشان می‌دهد