خانه اخبار ویژه دولت آب پاکی را روی دست کارگران ریخت