خانه اخبار استانی دومین جشنواره فرهنگی تاریخی حیات داوود گناوه