خانه اخبار استانی دو فعال رسانه ای بوشهر در بستر بیماری