خانه اخبار ویژه دیپلمات سابق: پیروزی جلیلی در انتخابات یعنی انزوا و تحریم بیشتر