خانه اخبار ویژه رئیسی: حضور پرشور مردم در آستانۀ انتخابات نشانۀ زمان‌شناسی ملتی آگاه است