خانه اخبار ویژه رئیسی: مشخصه مهم جمهوری اسلامی رای مردم است