خانه اخبار ویژه رئیسی: وعده سالی یک میلیون شغل در حال تحقق است