خانه اخبار ویژه رئیسی: یقین داریم رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد