خانه اخبار ویژه رئیس برکنار شده فدراسیون ناشنوایان: هیچ «نری» در محوطه پر نمی‌زد