خانه اخبار استانی رئیس ستاد انتخابات بوشهر: روند مشارکت در استان مطلوب است