خانه اخبار استانی رئیس ستاد انتخابات بوشهر: فعالیت انتخاباتی کارکنان در ساعات اداری ممنوع است