خانه اخبار ویژه رئیس قوه قضاییه: آیا واقعاً لازم است هنگام جلب، همه وسایل افراد را ضبط کرد؟