خانه اخبار استانی رئیس هیات ورزش دانش آموزی بوشهر انتخاب شد