خانه اخبار ویژه راننده تاکسی، زنان را بعد از تجاوز می‌کشت