خانه اخبار استانی راه آسفالت روستایی بوشهر بالاتر از میانگین کشوری