خانه اخبار ویژه رد صلاحیت برخی از افراد، به جا بوده و رد صلاحیت برخی دیگر خیر