خانه اخبار ویژه رسایی: دنبال افرادی هستیم که برای روی مین رفتن هم آماده باشند