خانه اخبار استانی رفع تنش آبی در بوشهر نیازمند ۵۴۵ میلیارد تومان