خانه اخبار استانی رقابت ۳۹ نفر برای هر کرسی مجلس در استان بوشهر